Nejstarší časy

Keramická zdobená mísa, přeslen a kovové nálezy pocházející z pozůstatků zahloubeného domu z konce starší doby železné (6.–5. stol. př. n. l.), který byl odkryt před stavbou sídliště v ulici U Pentlovky roku 1972.

Keramické nádoby z raně středověkých kostrových hrobů rozkopaných na přelomu 19. a 20. století na Tříkrálce. Pohřebiště z 9.–10. století se rozkládalo mezi ulicemi Bohnická a V Zámcích. (Už v 6. století tu bylo sídliště prvních Slovanů.)