Vlachovo kvarteto

je synonymem tradiční české interpretace komorní hudby na světové úrovni. Založil ho v roce 1950 tehdy 27letý Josef Vlach (1. housle) společně s Václavem Snítilem (2. housle), Soběslavem Soukupem (viola) a Viktorem Moučkou (violoncello). V roce 1954 na post violisty nastoupil Josef Koďousek a rok poté na hudební soutěži v belgickém Lutychu získalo kvarteto 1. […..]

Kurt Freund (1914– 1996)

Stanislav_grof01

československý a kanadský psychiatr a sexuolog. V 50. letech se v Praze zabýval léčbou homosexuality a začátkem 60. let se stal odpůrcem její léčby a jeho studie přispěly k dekriminalizaci homosexuálních styků. Od roku 1968 působil v psychiatrickém institutu v kanadském Torontu, kde založil sexuologické pracoviště, které dosud nese jeho jméno. Ve své knize Homosexualita […..]

Pracovní zapojení nemocných

Krejčovská dílna

Nemocní pracovali v Bohnicích od samého počátku nového ústavu, když se zapojili do jeho výstavby. Už v roce 1904 dorazilo na pomocné práce několik desítek žen a mužů z Kateřinek, prvních šest pavilonů pak představovalo tzv. kolonii pro práceschopné. Postupem času pacienti působili ve všech provozech ústavu: v zemědělství, v zahradnictví, při údržbě parku a […..]

Spirituální péče

spiritualni

Zahrnuje psychiatrickou  a duchovní péči, jejichž vztah se v průběhu času vyvíjel v souladu se stupněm svobody celé společnosti.  Po vzniku léčebny oba dva druhy péče probíhaly vedle sebe více méně nezávisle, v době nesvobody  stály ideologicky proti sobě, v současnosti se prolínají v celostní péči o pacienty, ale také o jejich příbuzné, stejně tak […..]

Léčba po sametové revoluci

Hipoterapie 1994

Po pádu komunistického režimu se zřizovatelem léčebny stalo ministerstvo zdravotnictví. Jako první v Česku zahájilo činnost roku 1991 bohnické Centrum krizové intervence (CKI), které poskytuje poradenství, ambulantní péči i krátkodobé hospitalizace. S návratem zemědělského hospodářství pod správu léčebny se rozběhla pracovní terapie na socioterapeutické farmě. Rozšířil se rehabilitační primariát, který pro své aktivity kromě Centrální […..]

Experimenty a věda v 60. letech

Od 1. ledna 1961 začal v areálu působit Výzkumný ústav psychiatrický, který sídlil v pavilonech č. 19 a 23. Prvním ředitelem byl jmenován profesor Lubomír Hanzlíček a působil zde také psychiatr Stanislav Grof, který roku 1968 emigroval do USA. Právě on prováděl v Bohnicích experimenty s možností využití drogy LSD při léčbě, do kterých se […..]

Léčba do roku 1918

093-PNB-TICHY-1911

Od zahájení provozu ústavu (r. 1909) byla podstatou léčby izolace pacienta „od nežádoucích rušivých vlivů a dodržování klidu na lůžku“. Těm, kterým odloučení naopak mohlo přivodit zhoršení stavu, sloužila až do první světové války opatrovnická „vesnička“, ve které vybraní pacienti pobývali s rodinami ošetřovatelů. První ředitel ústavu pro choromyslné dr. Jan Hraše neuznával omezovací prostředky […..]

Dřívější podoba návsi

barokní statek

Barokních statků bylo na návsi více, do dnešních dob se nejlépe zachoval statek Vraných (Antonín Vraný byl kolem roku 1840 rychtářem, Karel Vraný od r. 1900 starostou). Dnes se tu můžete zapojit do aktivit nabízených spolkem Bohnice žijí.

Dopravní spojení

Vladimír Hladík pohřeb

Bohnice a Troja byly odedávna s okolními osadami spojeny přívozem, v nedávné době se zvažovalo umístění zastávky metra. Teď se zdá klíčovou otázkou, kudy přesně povede severní automobilový obchvat.

Historie s vůní vína

usedlost A-896

Díky výnosu krále Karla IV. i zde vznikaly vinice a v pozdějších dobách i viniční usedlosti. Podíváme se, které se zachovaly až do dnešních dnů, a kde vlastně stávaly – Popelářka, Sklenářka, Tříkrálka, Vavrouška, Pazderka…

Školství

Bohnice obecná škola

Páni učitelé Tomáš Linhardt a Tomáš Bolard dosáhli ve svém oboru takového věhlasu, že do školní budovy (dnes Kolpingův dům) chodily děti i ze Suchdola, Sedlce, Baby, Předního i Zadního Ovence (dnešní Troja), od roku 1868 i z Čimic. V letech 1882–4 se tu ve třech třídách učilo 163 žáků. Z nového sídliště se taky […..]

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla byl založen už v roce 1158, o čemž podává svědectví tzv. autentika – dokument z pera vyšehradského kanovníka Gervasia o vysvěcení kostela za přítomnosti českého krále Vladislava I. a jeho manželky Jitky.

Výstavba sídliště

sídliště letecký snímek

Architekt Václav Havránek dostal koncem 60. let lákavý úkol – na velké mírně svažité a k západu skloněné stráni postavit sídliště pro 30 000 obyvatel. Dnes jsou Bohnice jednou z nejoblíbenějších sídlištních adres. Víte který dům je nejstarší, který nejdelší a který má dokonce svůj vlastní volební okrsek?

Významný rod

Hrob Osbornů

Anglický rod Osbornů se stal po roce 1820 nejvýznamnějším vlastníkem pozemků v Bohnicích, členové rodu sídlili v bohnickém zámečku, v tzv. horním dvoru. Velkou měrou přispěli k rozvoji obce a jejich domy se staly prvním sídlem nově budované léčebny.

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava

Víte, že věž secesního kostela sv. Václava v léčebně měla být za 2. sv. války zbořena, jelikož byla velmi dobrým orientačním bodem? Víte, že se v léčebně ukrývali fiktivní pacienti, ve skutečnosti odvážlivci zapojení do krytí atentátníků na říšského protektora? Odhalil tuto skutečnost příslušník SA Johan Jurek, který byl tou dobou správcem léčebny?

Hřbitovy – místo k zastavení

Hřbitovy – místo k zastavení

Starým hřbitovem, (někdy se mu říká „hřbitov bláznů“), bývá označován dnes již značně zchátralý objekt, kam se pohřbívali chovanci a pak i zaměstnanci bohnické léčebny. Jeho tajemná atmosféra dodnes láká milovníky záhad. Obec má hřbitov vlastní, své spletité osudy nám nabízejí oba dva.

Zámky – pohled do dávné minulosti i do 19. století

hradiste Zamka

Hradiště Zámka se nachází na výrazné skále přímo nad vyústěním Zámeckého údolí a postupně ho obývali lidé několika historických etap. Přímo pod hradištěm se dnes už v lese ztrácí areál nejstarší dynamitky na světě, kterou tu postavil sám Alfred Nobel.

Nejstarší časy

Nejstarší časy

Keramická zdobená mísa, přeslen a kovové nálezy pocházející z pozůstatků zahloubeného domu z konce starší doby železné (6.–5. stol. př. n. l.), který byl odkryt před stavbou sídliště v ulici U Pentlovky roku 1972. Keramické nádoby z raně středověkých kostrových hrobů rozkopaných na přelomu 19. a 20. století na Tříkrálce. Pohřebiště z 9.–10. století se […..]

Společenský a spolkový život

cvicenci

Kolem roku 1900 to tu opravdu žilo – ochotníci, hasiči, kuželkáři, házenkáři, pingpongáři, fotbalisti, sokolové a mnozí další se scházeli v Lidovém domě nebo v Sokolovně. Najdete je?

Restaurace U Kleinerů

Restaurace U kleinerů

U Kleinerů (čp.46) byl kromě hostince (s hojně využívanou kuželskářskou dráhou) zároveň také koloniální obchod. Od přelomu 60. a 70. let je zde obytný dům. Restaurace U Kleinerů, r. 2022

Restaurace U Urválků – v alejích

Hostinec V Aleji

V alejích (dnes již neexistující ulice – prodloužení ul. U velké skály směrem k dnešnímu  BMX hřišti) vznikla výletní  restaurace u Urválků, kam se v létě chodilo na odpolední „špacír”a sobotní večery byly ve znamení kuželkářských turnajů. Dnes bychom na onom místě našli parkoviště za OC Odra. Hostinec U Urválků (V alejích), cca 40. léta

Restaurace Na Zastávce

Restaurace na zastavce 1922

V blízkosti ústavních ubikací  vznikla restaurace  Na zastávce, i tady byl hned vedle koloniální obchod. Restaurace dodnes funguje, nyní již opět pod jménem „ Na zastávce”. Hostinec na zástavce, r. 1940

Hostinec U Růžičků

Hostinec Jana Ruzicky

Hostinec býval na návsi vedle statku Vraných v č.p. 16 a nesl název u Růžičků. Kromě hospody tu byl i  kupecký krám, trafika a řeznictví.  V 50. letech živnosti zanikly, dnes je v objektu fitcentrum. Hostinec Jana Růžičky, r. 1916 1920

Hotel Urválek

Urvalek

V dolejších Bohnicích býval hostinec u Dědků, říkalo se tam Na zátiší. Později ho koupil Quido Urválek a chodilo se do Urválkovy zahradní restaurace. Posledním majitelem byl pan Riegl, který v objektu hospody zřídil koloniální obchod. V meziválečném období ve vedlejší vysoké budově fungoval i hotel Urválek, kde často bydleli i návštěvníci pacientů z léčebny. […..]

Hostinec u Hosrů

Hostinec u Hoseru

Nejstarší hostinec byl pod farou, říkalo se tam u Fraňků. Dům koupil roku 1896  Antonín Hoser a tak  Hostinec U Hosrů známe z mnoha pohlednic. Synové Rudolf a Miloš vlastnili objekt do roku 1961. Ještě v 80. letech 20. století restaurace fungovala, dnes je objekt komerčně využíván. Dům byl opravdu v jádru vesnického dění – […..]

Fotbal

Fotbalisté 1920 Bohnicka ul.

V Bohnicích nemohl chybět ani fotbal, jeden z nejmasovějších sportů v našich krajích. Prvním klubem byl SK Praha Bohnice se sídlem u Hosrů, který „žil“ od roku 1920 až do roku 1928. (Jeho založení předcházela v roce 1919  skupina nadšených fotbalistů –  učňů a studentů – kteří chodili kopat do míče na tenisové kurty do […..]

Další spolky

Své místo si v Bohnicích našli i příznivci rybářského spolku, kuželkáři, kulečníkáři či myslivci. Úspěšní byli místní házenkáři. Jejich oddíl byl založen v roce 1930 a za jeho rozvoj lze vděčit panu Vévodovi a pak jeho synovi. O ochotnících a hudebnících se dozvíte na panelu č. 15.

Dělnická tělocvičná jednota

Sokolove na zahrade

byla nejstarší sportovní organizací v Bohnicích, založena r.  1906, sídlo měla v hostinci u Urválků. Později nesla název Jednota proletářské tělovýchovy. V roce 1927 přesídlila do nově vystavěného dělnického domu, kde ve velkém sále bylo i moderní tělocvičné nářadí. O její činnost se obětavě staral nadšený tělocvikář a cvičitel Jan Ridval.  Ještě za první republiky […..]

Dobrovolný sbor hasičský

Hasičský sbor

byl založen roku 1889. Spolkovou místnost měl v hostinci u Hosrů, zbrojnici v obecním domě a požární pozorovatelnu (cvičnou věž) za stodolou rodiny Vraných, později také v obecním domě. Rok po svém založení roku 1890 čítal sbor již 60 členů. Vlastnil 18 požárnických obleků s výzbrojí, 210 zlatých na hotovosti a obec mu zakoupila také […..]

Dobový tisk

deti divadlo narodnilisty

Ukázka programu z představení Děvče z předměstí, r. 1950 Chcete tip, jak strávit jeden červencový víkend v roce 1913? Národní listy 4.9.1902 Národní listy 11.7.1913 Národní listy 27.4.1923

Zvony jako hlas Boha

zvon

Ke každému kostelu patří zvony, bývá jich v kostele několik. Liší se váhou (těžší zvon má hlubší hlas), účelem (kdy a proč se na něj zvoní) i  jménem (největší zvon má často jméno patrona kostela). Původně byly zvony jenom v klášterech a byly malé, měly proto slabší hlas. Od 10. století se rozšířily i do […..]

Jako projev kultury doby

Kostel má půdorys latinského kříže, hlavní loď je 5 metrů široká a 9 metrů dlouhá. Všechny klenby, charakteristické nízké placky, pocházejí z doby poslední velké přestavby v roce 1805. Na pravé straně je k presbytáři připojena sakristie a k předsíni točité schodiště vedoucí na kruchtu s varhanami. Na stavbě převládají malebné architektonické prvky baroka. Farní […..]

O písemných pramenech

Odkud dnes čerpáme informace o dávných dobách? Jak a kde byly tyto informace zachyceny? Na našem území pochází první písemné prameny ze středověku a tehdy byla znalost písma téměř výhradně záležitostí vzdělaného duchovenstva. To je důvod, proč až do 14. století v písemnostech převládala latina. Teprve poté se více objevují laičtí písaři a s nimi […..]

Ústřední matice školská

Matice

měla podporovat vznik a provoz menšinových českojazyčných škol v národnostně smíšených oblastech Rakouska-Uherska, zejména v českém pohraničí. Opírala se o silnou podporu ze strany českých politiků, novinářů i široké veřejnosti. Prostředky získávala především dobrovolnými sbírkami a benefičními akcemi (např. plesy), které organizovaly místní odbory v česky mluvících oblastech. Zpočátku se zaměřila na školy základní (obecné) a mateřské (opatrovny), později rozšířila […..]

Český červený kříž

Červený kříž

vznikl na českém území v roce 1868 s cílem rozvíjet zdravotnické školství, pomáhat při epidemiích cholery či povodních, zahrnoval i charitativní aktivity-pomáhal sirotkům či vdovám. Před válkou se stal pomocnou zdravotnickou službou armády. V roce 1919 vznikla nová organizace Československého červeného kříže, o jehož vznik se zasloužila  Alice Masaryková, která ho také až do roku […..]